Home > ທີ່ປຶກສາຂະແໜງການ> ທີ່ປຶກສາຂະແໜງການ
Updated: 24-09-2015
Viewed : 2476
ທີ່ປຶກສາຂະແໜງການຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ

ທີ່ປຶກສາຂະແໜງການຂອງ ມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ

ທຸກຂະແໜງການຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳຈະເຊື້ອເຊີນເອົາທີ່ປຶກສາຈາກຂະແໜງການກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເພື່ອມາເປັນກຳລັງໃຈ

ແນະນຳສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ

                  

 

 

1 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

2 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 

3 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

4 ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ  ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

 

Related items