Home > ແຜນການຄາດຄະເນ> ແຜນການຄາດຄະເນ
Updated: 24-09-2015
Viewed : 823
ແຜນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງ ມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ ໃນອີກ 3ປີ ຕໍ່ໜ້າ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016-2018

ແຜນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງ ມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ ໃນອີກ 3ປີ ຕໍ່ໜ້າ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016-2018

ປີ 2016

 

# ສືບຕໍ່ ຮັກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຍົກລະດັບການພັດທະນາໃນທຸກກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ
# ຈັດຕັ້ງສູນສຸຂະພາບບຳບັດໂລກ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກທຳມະຊາດມາບໍາບັດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ1ແຫ່ງ

ປີ 2017

 

# ສືບຕໍ່ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃຫ້ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ
# ຈັດຕັ້ງສະໂມສອນດ້ານສິນລະທຳ, ສິນລະປະ, ຮູບເງົາປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ແລະ ສູນວັດທະນະທຳຂອງຊາດລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ1ແຫ່
 

ປີ 2018

# ສືບຕໍ່ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃຫ້ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ

# ສ້າງສູນສົງເຂາະເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ1ແຫ່ງ

Related items