Home > ແຜນການຄາດຄະເນ> ແຜນການ
Updated: 24-09-2015
Viewed : 1087
ແຜນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງ ມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ ໃນໄລຍະ 3ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2013-2015

 ແຜນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງ ມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ ໃນໄລຍະ 3 ປີ
ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016-2018

ປີ 2013

# ຈັດຕັ້ງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄດ້ໃນທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ໂດຍສະເພາະດ້ານການສຶກສາ, ກິລາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ວັດຖະນະທໍາ

ປີ 2014

# ສືບຕໍ່ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃຫ້ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ
# ຈັດຕັ້ງສູນພັດທະນາສົ່ງເສີມການສຶກສາ, ອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແຫ່ງ

ປີ 2015

# ສືບຕໍ່ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃຫ້ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ
#ຈັດຕັ້ງຫໍສະໝຸດເພື່ອຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ທົ່ວທຸກບ້ານໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ
# ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ຄາດຄະເນໂຄງການໃຫ້ແກ່ຂະນະບໍລິຫານງານຊຸດຕໍ່ໄປຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ
 
Related items