Home > ແຜນການບໍລິຫານພາຍໃນ> ແຜນການບໍລິຫານພາຍໃນ
Updated: 24-09-2015
Viewed : 528
ແຜນການບໍລິຫານພາຍໃນຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ

 ແຜນການບໍລິຫານພາຍໃນຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ

* ຈັດຕັ້ງຂະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິຮວ່ມໃຈທຳ ແລະ ກົດລະບຽບການຄວບຄຸມພາຍໃນ

 

 

* ຈັດຕັ້ງຂະນະໜ່ວຍງານປະສານງານກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

 

 

* ຈັດຕັ້ງຂະນະຜູ້ປະສານງານເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຂອງທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອການຈັດສັນ ແລະວ່າງແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ

* ຈັດຕັ້ງສາຂາຫ້ອງການເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມູນນິທິລົ່ງສູ່ຮາກຖານທົ່ວປະເທດ

 Related items