ໜ້າທຳອິດ> About us


ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທໍາ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ, ມີທຶນ, ຊັບສິນສະເພາະເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ກິລາກາຍະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ການກຸສົນ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ. ແລະໄດ້ມີດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ເລກທີ 149/ນຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ: 19 ພຶດສະພາ 2011 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ.
  ອີງ
ຕາມຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ສະບັບເລກທີ 251/ພນ ລົງວັນທີ 7/5/2013 ອອກໃຫ້ໂດຍ ກະຊວງພາຍໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ໃນ8ຈຸດປະສົງໃຫ່ຍ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ໃນ7ໝວດ 38ມາດຕາ.
  ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທໍາ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເມດຕາມະນຸດຊະທໍາທີ່ເປັນມະນຸດດ້ວຍກັນ ແລະ ມີອະພິຈິດທີ່ຢາກອາສາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ພ້ອມທັງເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ຜູ້ທີ່ມີທຶນຢາກຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະທັງຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄປສູ່ຜູ້ທີ່ຍັງທຸກຍາກຂາດແຄນ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທົ່ວປະເທດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ອານຸຍາດມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ

# ວິໃສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ

ວິໃສທັດ 

ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳຕ້ອງເປັນອົງກອນອັນດັບ1ໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,

ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄຸນນະທຳ, ພັດນະນາແຮງງານ ແລະ ສົງເຄາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ,

ສ້າງສາທາລະນາສຸກໃຫ້ມີຄົບທຸກຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ

ເປົ້າໝາຍ

1.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນທຳມະຊາດບໍາບັດ (ກາຍຍະບຳບັດ ​​ແລະ ໂພສະນະ ທຳມະຊາດ​ບຳບັດ)
2.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານວັດຖະນະທຳແລະສັງຄົມ(ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ, ຈະລິຍະທັມ, ຄຸນນະທັມ​ ​ແລະ ວັດທະນະທັມມູນເຊື້ອ​​ອັນດີ   ງາມຂອງຊາດ, ສູນ​​ເຜີຍແຜ່ຮູບເງົາປະຫວັດ​​ຂອງທ່ານຜູ້ນຳແລະ ວິລະບູລຸດຂອງຊາດ​ລາວ)  
3.ສູນສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນດ້ານພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ​​ແລະ ສ້າງຫໍສະໝຸດຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການ​ອ່ານ.
4.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆ​​​ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ສູນບໍລິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງຮົມແລະ​​ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ​​ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຂາດແຄນ, ອຸ  ທົບກະໄພແລະ ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ແລະ ສູນສົງເຄາະຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກຳພ້າ​ ​ແລະ ຄົນສະລ່າ (​ຂາດທີ່ເພິ່ງພາອາໃສ
5.ຈັດຕັ້ງເປັນສູນສົ່ງເສີມດ້ານການກິລາທຸກປະເພດ​ ​ແກ່ເຍົາວະຊົນເພື່ອຫ່າງ​​ໄກຢາເສັບ​ຕິດ,

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ